Terms Of Use תקנון מועמדים –״חוצלארץ״

וורקליק בע״מ (להלן: ״החברה״) שמחה להציג בפנייך את ״תקנון המועמדים״(להלן: ״התקנון״ או ״התנאים״ או ״תנאי שימוש״) אשר יחול עלייך במידה והנך מעוניין להשתמש בשירותים של החברה (כהגדרתם להלן) כמועמד פוטנציאלי המחפש עבודה אצל מעסיק מציע (מוגדר להלן).

ככל שהנך מעסיק המעוניין להשתמש בשירותים לצורך מציאת מועמד לאיוש משרה אצלך, אנא קרא את "תנאי שימוש מעסיקים" (המופיעים בהמשך דף זה לאחר סיום ״תקנון מועמדים״ )ומובהר, כי תקנון מועמדים זה לא יחול עלייך.
החברה מספקת שירותי תיווך בין מעסיקים לבין מועמדים פוטנציאליים להעסקה, באמצעות אתר בכתובת  www.chutzlaaretz.com   (להלן: ״האתר״) ובאמצעות אפליקציית הטלפון של החברה (להלן: ״האפליקציה״) אשר מופעלים ע״י החברה ונמצאים בבעלותה הבלעדית (להלן ביחד: ״השירותים״).

תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש שתעשה בשירותים, בין שקיים ובין עתידי, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש בשירותים בינך (להלן: ״המשתמש״) לבין החברה.

הנך מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה טרם שימושך בשירותים, ומובהר כי גלישתך באתר ו/או באפליקציה מהווה את הסכמתך המלאה לתנאי השימוש, תשומת לבך לכך כי תנאי השימוש יכולים להשתנות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובאחריותך לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש בשירותים.

במקרה ואינך מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בשירותים, ובמקרה זה לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במידה ותמשיך לעשות שימוש כלשהו בשירותים.

1. כללי
1.1. תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
1.2. כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות תקנון זה.
1.3. הנך המשתמש מצהיר, כי אתה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. במקרה שהובא לידיעתנו כי משתמש שגילו מתחת לשמונה עשרה (18) שנים ו/או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, עושה שימוש בשירותים שלנו, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את גישתו לשירות.
1.4. כתנאי לשימוש בשירותים, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש בשירותים למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התקנון.
1.5. על ידי גישה ו/או גלישה ו/או שימוש באתר ו/או באפליקציה, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת להיות כפוף לתקנון זה.


2. יצירת חשבון ופרטי משתמש
2.1. על מנת להשתמש בשירותים עלייך ליצור חשבון פרטי אשר ישמש אותך בקבלת השירותים (להלן: ״החשבון״), לצרוך כך יהא עליך המשתמש לבצע תהליך הרשמה כפי שיפורט בפרק זה להלן.
2.2. פרטים בסיסיים. בשלב זה יהיה עלייך לספק לחברה פרטים בסיסיים שלך אשר יכללו שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, וכדומה (להלן: ״פרטי המשתמש״). יובהר
2.3. אימות פרטי קשר. בתום מילוי פרטי המשתמש ובאישורך, ולצורך אימות אותם פרטים, תספק לך החברה קוד סודי חד פעמי בן 4 ספרות אשר ישלח אלייך למכשיר הטלפון הנייד אותו הזנת כאמור לעיל, אשר אותו יהיה עלייך להזין במקום הייעודי בתהליך ההרשמה באתר/באפליקציה, ורק לאחר סיום תהליך האימות תוכל להמשיך בהליך ההרשמה.
2.4. הזנת פרטים נוספים. לאחר השלמת אימות פרטי המשתמש כאמור לעיל, תידרש להזין פרטים נוספים אודותיך ככל שרלוונטי אשר יכללו דרכון זר (שם מלא באנגלית כפי שמופיע בדרכון, תאריך הנפקה ותוקף), ויזה לארה״ב, השכלה, ניסיון תעסוקתי בתחום רלוונטי וכדומה. מובהר כי פרטיםהאלו יהוו חלק אינטגרלי מהגדרת פרטי המשתמש לעיל, וחלק מהפרטים הנ״ל אינם נדרשים להימסר על ידך.
2.5. משתמש זהב. משתמש אשר הינו בעל ניסיון תעסוקתי של מעל 6 חודשים בתחום הרלוונטי, יוכל בהתאם לבחירתו, להירשם לחשבון מיוחד (להלן: ״משתמש זהב״). על מנת להירשם כמשתמש זהב, יהא על המשתמש למלא פרטים נוספים על עצמו בקשר עם מקום העבודה הרלוונטי לניסיון התעסוקתי הנ״ל. מובהר כי פרטים אלו יהוו חלק אינטגרלי מהגדרת פרטי המשתמש לעיל. לאחר מילוי הפרטים הנוספים לצורך פתיחת חשבון משתמש זהב כאמור לעיל, יהא על המשתמש לדרג את מקום עבודתו הנ״ל בדירוג של 1-10, ולרשום המלצה ככל שיהא מעוניין להמליץ על המעסיק הנ״ל, המלצה כאמור תפורסם באתר ובאפליקציה במקום שהחברה תמצא לנכון על פי שיקול דעתה, כאשר ידוע למשתמש כי כתיבת המלצה כאמור ופרסומה יהיו בכפוף לתקנון זה, לרבות כללי ההתנהגות המפורטים בו.
2.6. ריאיון וידאו מצולם. השלב האחרון בהרשמה הינו ריאיון וידאו מצולם, בו תענה על מספר שאלות אשר ייבחרו ע״י החברה ויסופקו לך בתהליך ההרשמה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה (להלן: ״ראיון מצולם״). באמצעות הסכמתך לתנאי שימוש אלו, ובאמצעות הסכמתך המפורשת אשר תספק לחברה בנוסף בעמוד ההרשמה, הנך מסכים לספק את הריאיון המצולם לחברה, אותו תשמור החברה כחלק מפרטי המשתמש בכפוף למדיניות הפרטיות (כהגדרתה להלן), ומאשר בזאת לחברה לחשוף את הסרטון בפני מעסיקים מעוניינים כחלק מהשירותים.
2.7. לאחר השלמתו של הריאיון המצולם, תושלם ההרשמה ותקבל על כך הודעה מתאימה בסוף התהליך.
2.8. הנך מאשר כי פרטי המשתמש אשר יימסרו על ידך לחברה כאמור, יימסרו מרצונך ובהסכמתך המלאה, וידוע לך כי הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. הנך מסכים בזאת כי פרטי המשתמש שלך יחשפו בפני מעסיקים מעוניינים בהתאם לתנאי שימוש אלו. אין כל חובה חוקית על המשתמש למסור מידע אישי אודותיו, אך ללא מסירת המידע ייתכן ולא יתאפשר למשתמש להירשם לשירותים, לקבל שירותים שונים הניתנים במסגרת האתר ו/או האפליקציה. בהרשמתו של המשתמש לשירותים ועשית השימוש בשירותים המוצעים בו, המשתמש מצהיר שידוע לו שלא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את הפרטים שיימסרו על ידו, וכי מסירת המידע נעשתה בהסכמתו המלאה ומרצונו החופשי.
2.9. החברה תעשה ככל שביכולתה על מנת להגן על פרטי המשתמש הנמסרים לה. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע שמסרת לחברה, הנך מסכים בזאת כי לא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה והנהלת האתר.
2.10. מובהר, כי החברה לא תעשה בפרטי המשתמש שימוש כלשהו בניגוד למטרה לשמה נמסרו פרטי המשתמש, וכי שימוש כאמור יהא בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, הניתנת לעיון במדיניות הפרטיות (להלן: "הודעת הפרטיות"). מובהר כי שימוש בשירותים מחייב את הסכמתך למדיניות הפרטיות.


3. הגשת מועמדות
3.1. כאמור לעיל, השירותים הם פלטפורמה של החברה המאפשרת לך לחפש עבודה אצל מעסיקים פוטנציאלים, לקרוא המלצות של משתמשים אחרים לגבי מעסיקים שונים המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה, ולכתוב המלצה כאמור בעצמך כל עוד עבדת אצל אותו מעסיק מציע בעבר וכל עוד חשבונך הוא חשבון משתמש זהב.
3.2. שלב ראשון. מובהר, כי במהלך שלב החיפוש הראשוני של משרה באתר ו/או באפליקציה (להלן: "שלב ראשון"), יתפרסמו, לפי שיקול דעתה של החברה, פרטים מצומצמים של מעסיקים פוטנציאליים (להלן: "המעסיקים המציעים") והמשרה המבוקשת לאיוש על ידם, לרבות סרטון תדמית (ככל שהועלה כזה).
3.3. שלב שני. ככל שתהיה מעוניין להגיש את מועמדותך למעסיק מציע כלשהו, תוכל ללחוץ על הגשת מועמדות לאותו מעסיק מציע, ולאחר מכן ייחשפו בפנייך פרטים נוספים על המעסיק המציע ועל המשרה האפשרית אותה הוא מציע, לרבות פירוט אופי המשרה, מגורים, תנאי העסקה, ורשימת ממליצים (להלן: "השלב השני"). בשלב זה, תוכל גם להיכנס לדף ה-פייסבוק או ה-אינסטגראם של המעסיק המציע ע"י לחיצה על קישור רלוונטי שייחשף בפנייך.
3.4. מובהר, כי לא ניתן להגיש מועמדות ליותר מ-3 מעסיקים מציעים במקביל, אלא אם החברה תאפשר זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
3.5. השלמת הגשת המועמדות. אורכו של השלב השני יהא 10 דקות בלבד מרגע הלחיצה על הגשת מועמדות למעסיק מציע, והנך מודע לכך ומסכים, כי בתום 10 הדקות כאמור לעיל יסתיים השלב השני, ופרטי המשתמש אותם הזנת בתהליך ההרשמה יועברו באופן אוטומטי למעסיק המציע בו בחרת לצורך המשך תהליך הגיוס מולו.
3.6. ביטול הגשת המועמדות בשלב השני. מובהר, כי תוכל לבטל את הגשת המועמדות במהלך השלב השני רק במהלך 10 הדקות כאמור לעיל, ולא לאחר מכן, ככל שלא ביטלת את הגשת המועמדות כאמור לעיל, יועברו פרטייך כאמור, וסיימו של השלב השני ייחשב כהשלמת הגשת מועמדות למעסיק מציע שנבחר. ככל שתלחץ על ביטול הגשת המועמדות במהלך השלב השני (ולפני תום 10 הדקות כאמור), המשרה תיסגר בפנייך, לא תוכל להגיש עוד את מועמדותך לאותה משרה, ופרטייך לא יועברו למעסיק המציע. הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם משרה שתיסגר בפנייך כאמור לעיל, וכן כי החברה אינה מחויבת לאפשר לך במקרה זה להמשיך את הגשת המועמדות למשרה. הביטול כאמור לעיל הינה באחריותך הבלעדית.
3.7. מובהר, כי לאחר העברת פרטייך למעסיק המציע בתום השלב השני, תהליך גיוסך לעבודה אצל המעסיק המציע יהיה באחריותו של המעסיק המציע ומולו בלבד, בתהליך עצמאי שיתנהל בינך ובינו, ולא יהיה באחריותה של החברה.
3.8. ככל שהועברו פרטייך למעסיק המציע, על המעסיק המציע יהיה לפנות אלייך בזמן מוגדר שייקבע בינו ובין החברה, ובמידה והמעסיק המציע לא יפנה אלייך במהלך זמן כאמור, תהא זכאי להגיש מועמדות נוספת למעסיק מציע נוסף במקומו.
3.9. הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם חשיפת פרטיך האישיים, כולם או חלקם בפני מעסיקים מציעים כאמור, ובקשר עם עצירת ו/או השלמת תהליך הגיוס עם מעסיק מציע.
3.10. ידוע לך, ויודגש למען הסר ספק, כי החברה איננה מתחייב כי תועסק ע"י מעסיק מציע כלשהו.


4. כללי התנהגות
4.1. אין לעשות באתר ו/או באפליקציה ובתוכנם שימוש אלא למטרות לשמן נועדו ולצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי משתמש רשאי להשתמש בשירותים אך ורק לצורך חיפוש עבודה ורשאי אך ורק לחפש, להגיש מועמדותו למעסיק מציע ולקרוא ביקורות ולכתוב ביקורות. על המשתמש חל איסור מוחלט לעשות שימוש בשירותים לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים ו/או גופים מסחריים ו/או אנשים פרטיים.
4.2. חל איסור מוחלט להעלות, לרבות בעת פרסום תגובה ו/או ביקורת ו/או המלצה על מעסיק מציע, לאתר ו/או לאפליקציה, תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי, גזענות, עידוד דבר עברה, פגיעה בחברה, תוכן בלתי רלוונטי, לשון הרע, פגיעה בשם טוב. מובהר, כי הפירוט לעיל הינו לשם דוגמא בלבד ואינו מכיל את כל סוגי ההתנהגות האסורה בעת שימוש בשירותים. האחריות על כל תוכן שמשתמש מעלה לאתר ו/או לאפליקציה ועל כל התוצאות בקשר לכך מוטלים על המשתמש באופן בלעדי.
4.3. חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר ו/או באפליקציה למטרה בלתי חוקית או פוגענית אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל ו/או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתם התקינה של האתר ו/או של האפליקציה בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי ו/או טכנולוגיה פוגענית כלשהי.
4.4. חל איסור מוחלט להתחזות לאחר, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה, למסור ביודעין תיאור לא מדויק, שיקרי, מטעה או מסולף, לרבות הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי, הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר אשר עשוי לפגוע בחברה ו/או במשתמשים בשירותים.
4.5. החברה תהא רשאית לסיים מידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש, לרבות חסימה מהעלאת תכנים ו/או תגובות באתר ו/או באפליקציה בעתיד.
4.6. פרסום תגובה/ביקורת/דירוג
1. ככל שתהיה מעוניין בפרסום תגובה/ביקורת/דירוג בקשר למעסיק מציע, הנך נדרש לקרוא בשנית את הוראות תקנון זה, והנך נותן בזאת אישור לחברה לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את התוכן אותו הנך מעוניין לפרסם. בנוסף, הנה מודע ומסכים לכך כי תגובה/ביקורת/דירוג כאמור יפורסמו ע"י החברה באופן אנונימי שלא יחשוף את שמך המלא ו/או את פרטי המשתמש שלך.
2. אין החברה מחויבת לפרסם כל תגובה ו/או ביקורת ו/או דירוג ו/או תוכן דומה, אשר משתמש יהיה מעוניין להעלות לאתר ו/או לאפליקציה. פרסום כאמור יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, כפי שהיא תמצא לנכון, והנך מצהיר בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם אי פרסום כאמור.


5. ביטול חשבון ע"י המשתמש
בכל זמן נתון, תוכל לבטל את החשבון שלך באמצעות יצירת קשר עם החברה באמצעות לחצן יצירת קשר באתר, ומובהר כי לאחר ביטול החשבון פרטייך האישיים יימחקו או ישמרו לתקופה מוגבלת בהתאם לבחירתך ולחוק, ובכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות.


6. אי אפליה
כל המשרות המתפרסמות באתר ו/או באפליקציה מיועדות לגברים ולנשים בכל גיל (מעל גיל 18 כאמור), וללא כל קשר למעמדם האישי, נטייתם המינית, היותן בהריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו. בהתאם, מעסיקים המפרסמים מודעות דרושים באמצעות השירותים מתחייבים לפרסם משרות בנוסח שוויוני ולא מפלה, כמתחייב בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.


7. העדר יחסי עובד מעביד
מובהר, כי כל הסכם שהוא אשר ייחתם בינך ומי מבין המעסיקים אשר משתמשים בשירותים, יהיו אך ורק בינך לבין המעסיק והחברה לא תהיה כל צד בעסקה שכזו, ובוודאי שלא תחשב כמעסיקתך בפועל ו/או כמקבלת שירותים ממך. למען הסר ספק, אין ולא יהיו בין החברה לבין משתמש שירותים יחסי עובד-מעביד.


8. קניין רוחני
8.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או באפליקציה, לרבות עיצובם, היישומים בהם, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב, הם אינם מועברים למשתמש על פי תנאי שימוש אלו, והם שייכים לחברה, באופן בלעדי.
8.2. שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
8.3. מובהר כי תכנים אשר יפורסמו עי מעסיק מציע באתר ו/או באפליקציה מתפרסמים על ידי רישיון שימוש בהם שניתן לחברה ע"י המעסיק המציע הרלוונטי.
8.4. כל זכויות היוצרים, בין אם רשומים או לא, וכן כל הפטנטים, ידע, הסודות המסחריים, סימנים מסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע המתפרסם באתר ו/או באפליקציה, לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים לחברה (או שהוענקה לחברה זכות שימוש בו ו/או לפרסם אותו באתר ו/או באפליקציה) ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא רשות החברה מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על יד החברה כמקנים רישיון או זכות מכל סוג שהוא בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.
8.5. אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או האפליקציה ו/או בפריטי המידע שבהם, אלא בכפוף לתקנון או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה.
8.6. הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר העלית לאתר ו/או לאפליקציה וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס”ח- 2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה-1965 ו/או כל חוק אחר, וכן לגבי כל תוכן שתעלה לאתר, הנך מקנה לחברה רישיון כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לפרסמו, להסתמך עליו, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, למכור (לרבות באמצעות מתן רישיון למספר בלתי מוגבל של צדדי ג’), למסור
לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך שהחברה תמצא לנכון.


9. תוכן השירותים והגבלת אחריות
9.1. השירותים, ובכלל זה תוכנם ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בהם (ככל שמופיע כזה), ניתן לשימוש כמות שהוא (As Is), ומובהר, כי השימוש בשירותים עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לסוג התוכן הנתון לשינוי בכל עת עי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
9.2. התוכן המוצג באתר ו/או באפליקציה נאסף ממקורות רבים. החברה עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק. עם זאת, אין לחברה שליטה על מקורות המידע והתוכן (לרבות אך מבלי לגרוע למידע המסחרי), ולפיכך החברה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה, ו/או ערבה לטיבם, ו/או לנכונותם, ו/או לתקפותם, ו/או לשלמותם, ו/או לדיוקם ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא.
9.3. פרסומים כלשהם של מעסיקים מציעים באתר ו/או באפליקציה, אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של החברה לגבי נכונות ו/או כדאיות השירותים/משרה מוצעת.
9.4. מובהר, כי השירותים אינם מהווים עצה, המלצה, ייעוץ, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה בתחום הרלוונטי, ככל שנדרש. תוכן השירותים אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות משפטיות, מסחריות, אישיות ו/או אחרות מצד המשתמש. כל פעולה שנעשית על-ידי המשתמש בהתבסס על תוכן כאמור נעשית על פי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו של המשתמש בלבד.
9.5. אנו שואפים לספק למשתמש את המידע המוצג באתר ואת השירות באמצעותו, ללא הפרעות כלשהן, אך ייתכן ויחולו תקלות והפרעות שונות מצד ג' או אחרים, או הפרעות בזמינות השירותים, בין היתר עקב שיקולים טכניים ותחזוקה, ובהתאם לכך איננו מתחייבים כי השירותים יהיו זמינים לך בכל עת, על כן, לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל אי היכולת לצפות בתוכן השירותים ו/או להשתמש בהם.
9.6. קישורים חיצוניים לאתר, אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית של המשתמש בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש בשירותים, על המשתמש לקרוא היטב את תנאי השימוש של אותם אתרים אליהם מפנים הקישורים החיצוניים לפני שיעשה שימוש בהם.
9.7. התכנים המוצעים באתר ו/או באפליקציה הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או של מעסיק מציע, לפי המתאים, ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה.
9.8. תיאורים, סרטונים, צילומים, עיצוב, צבעים או חזות של מעסיק מציע ו/או משרה של מעסיק מציע המתוארים או מוצגים באתר, הינם להמחשה בלבד, על מנת לדמות למשתמש את המשרה המוצעת אצל המעסיק המציע, בצורה הקרובה והטובה ביותר, אך החברה איננה אחראית לאי התאמה כלשהי בין המוצג כאמור לתנאי המשרה בפועל ככל שיתגלה פער כלשהו. מידע כאמור הינו מטעם המעסיק המציע הרלוונטי בלבד, ולפיכך אין החברה אחראית על מידע זה.
9.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מסכים בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה בגין העסקתך או אי העסקתך אצל מעסיק מציע ובגין תנאי העסקה אצלו, ככל שיהיו.
9.10. בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או באפליקציה, במידת שביעות רצון המשתמש בהם ו/או בשימוש שיעשה המשתמש וכי שימוש כאמור הינו באחריות המשתמש בלבד.


10. הפרת התקנון והפסקת השירותים
10.1. הפרה של איזה מבין התנאים של התקנון, תביא לכך שהרשאתך להשתמש בשירותים תבוטל באופן אוטומטי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הגישה של כל משתמש לאתר בכל עת, עם או בלי סיבה.
10.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירותים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, זאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם מסרת במתכוון פרטי משתמש שגויים/כוזבים/מטעים;
2. אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם,
לרבות משתמשים אחרים או מעסיקים מציעים;
3. אם השתמשת בשירותים לביצוע או לנסות לבצע, מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או
מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של
מעשה כזה;
4. אם הפרת תנאי כלשהו מתנאי התקנון.
10.3. החברה שומרת את הזכות להפסיק את השירותים או לשנות את השירותים, בכל דרך שתבחר החברה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת.

11. שיפוי ופטור מאחריות
הנך מסכים ומתחייב בזאת להגן על החברה, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את החברה, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עוד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת התקנון על ידיך ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, על ידיך ו/או ע"י מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

12. שינוי התקנון
12.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי התקשורת השונים של החברה.
12.2. הנך מאשר ומסכים כי החברה רשאית לתקן ו/או לשנות את התקנון מפעם לפעם, וכאשר הנך ממשיך להשתמש בשירותים לאחר שהחברה ביצעה כל תיקון ו/או שינוי כאמור, הנך מסכים להיות מחויב לתקנון המעודכן.
12.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו, ובמיוחד לפני כל שימוש, והנך מנוע מכל דרישה ו/או טענה כי לא התעדכנת בשינויים כאמור. עליך לשים לב לתאריך העדכון האחרון לתקנון זה, כמופיע מטה.

13. שירות לקוחות
13.1. במידה ויש לך שאלות לגבי השירותים, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות לחצן יצירת קשר אשר מופיע באתר.
13.2. שעות המענה תוך יום עסקים מרגע יצירת קשר.

14. דין ושיפוט
14.1. בעת שאתה עושה שימוש בשירותים ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת, הנך נותן בזאת את הסכמתך כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדית של החוק הישראלי, בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
14.2. אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך (להלן: הערכאה המשפטית) כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

אנו מקווים כי תמצא את השימוש בשירותים יעיל ונוח.
בכבוד רב ובהצלחה!
החברה

תאריך עדכון אחרון 24.11.2020

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

 

תנאי שימוש מעסיקים – "חוצלארץ"

ר.ש. חוצלארץ בע"מ (להלן: "החברה") שמחה להציג בפנייך את "תנאי שימוש מעסיקים" (להלן: "התנאים" או "תנאי שימוש") אשר יחול עלייך במידה והנך מעוניין להשתמש בשירותים של החברה (כהגדרתם להלן) כמעסיק פוטנציאלי המחפש להעסיק מועמד (מוגדר להלן) לאיוש משרה אצלך.

ככל שהנך מועמד המעוניין להשתמש בשירותים לצורך חיפוש משרה, אנא קרא את תקנון המועמדים בלשונית תקנון מועמדים , ומובהר, כי תנאי שימוש אלו לא יחולו עלייך.

החברה מספקת שירותי תיווך בין מעסיקים לבין מועמדים פוטנציאליים להעסקה, באמצעות אתר בכתובת  www.chutzlaaretz.com  (להלן: "האתר") ובאמצעות אפליקציית הטלפון של החברה (להלן: "האפליקציה") אשר מופעלים ע"י החברה ונמצאים בבעלותה הבלעדית (להלן ביחד: "השירותים").

תנאים אלו יחולו לגבי כל שימוש שתעשה בשירותים, בין שקיים ובין עתידי, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בקשר לשימוש בשירותים בינך (להלן: "המשתמש") לבין החברה.

הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימושך בשירותים, ומובהר כי גלישתך באתר ו/או באפליקציה מהווה את הסכמתך המלאה לתנאי השימוש, תשומת לבך לכך כי תנאי השימוש יכולים להשתנות על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובאחריותך לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש בשירותים. 

במקרה ואינך מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בשירותים ובמקרה זה לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במידה ותמשיך לעשות שימוש כלשהו בשירותים.

כללי

   1. תנאי שימוש אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
   2. כותרות הסעיפים הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ולא תהא להן משמעות לעניין פרשנות תנאי שימוש אלו.
   3. הנך המשתמש מצהיר, כי אתה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. במקרה שהובא לידיעתנו כי משתמש שגילו מתחת לשמונה עשרה (18) שנים ו/או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, עושה שימוש בשירותים שלנו, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את גישתו לשירות.
   4. במידה והנך תאגיד, הנך מצהיר בזאת, כי התקבלו כל האישורים התאגידיים הנדרשים בהתאם למסמכי ההתאגדות של התאגיד ובהתאם לדין הרלוונטי, לצורך התקשרותך עם החברה בתנאים אלו.
   5. כתנאי לשימוש בשירותים, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש בשירותים למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה אסורה על פי התנאי השימוש.
   6. על ידי גישה או גלישה באתר ו/או באפליקציה, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת להיות כפוף לתנאי שימוש אלו.
 • פרטי משתמש ופרטיות
   1. על מנת להשתמש בשירותים באמצעות פתיחת חשבון (מוגדר להלן) יהא עליך המשתמש לספק לחברה, במועד ההרשמה (מוגדר להלן), פרטי קשר אש יכללו שם מלא של איש הקשר, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה (להלן: "פרטי המשתמש").
   2. במועד מסירת פרטי המשתמש ובאישורך (באמצעות לחיצתך על מקש "אישור" באתר או באפליקציה) (להלן: "מועד ההרשמה"), החברה תיצור עבורך חשבון פרטי (להלן: "החשבון"), וישלח לך קוד אימות למכשיר הטלפון הנייד לאימות ראשוני בלבד. 
   3. הנך מאשר כי פרטי המשתמש אשר יימסרו על ידך לחברה כאמור, יימסרו מרצונך ובהסכמתך המלאה, וידוע לך כי הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
   4. החברה תעשה ככל שביכולתה על מנת להגן על פרטי המשתמש הנמסרים לה. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע שמסרת לחברה, הנך מסכים בזאת כי לא תהיה לך כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה והנהלת האתר.
   5. מובהר, כי החברה לא תעשה בפרטי המשתמש שימוש כלשהו בניגוד למטרה לשמה נמסרו פרטי המשתמש, וכי שימוש כאמור יהא בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה, הניתנת לעיון בלשונית  privacy policy (להלן: "מדיניות הפרטיות"). מובהר כי שימוש בשירותים מחייב את הסכמתך למדיניות הפרטיות.
 • הצעת משרה ופניה למועמד
  1. השירותים הם פלטפורמה של החברה המתווכת בינך לבין מועמדים פוטנציאליים לצורך איוש משרה אותה אתה מעוניין לאייש, לקרוא ביקורות של מועמדים לגביך ולגבי מעסיקים שונים המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה, ולפרסם ולשווק את העסק שלך באתר ו/או באפליקציה באמצעות תכני מולטימדיה שונים, בהתאם לתנאי שימוש אלו. 
  2. לצורך הצעת משרה באתר, יהא עלייך לספק לחברה תיאור כללי על העסק, תיאור מפורט של המשרה המוצעת, ובכפוף לאישור החברה ותנאים אלו להעלות סרטון תדמית (מוגדר להלן) על העסק שלך, והנך מעניק בזאת לחברה רישיון כלל עולמי לעשות שימוש בתוכן כאמור באתר ו/או באפליקציה כל עוד לא ביטלת את החשבון או כל עוד לא ביקשת מהחברה לחדול מכך, אך מובהר כי ככל שתבקש לא לפרסם תוכן כאמור, החברה לא תוכל לספק עבורך את השירותים, והנך מודע ומסכים לכך.
  3. "סרטון תדמית" לעיל משמעו: סרטון אשר יהיה על המשתמש להעלות בכפוף להוראות שיימסרו ע"י החברה, לרבות באמצעות חוברת הדרכה אשר תשלח למשתמש.
  4. פרסום סרטוני ממליצים ודירוגים הינם בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ומובהר כי רק משתמשים ספציפיים יהיו זכאים לדרג, בהתאם לקריטריונים שהחברה תבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  5. במהלך שלב החיפוש הראשוני של משרה באתר ו/או באפליקציה ע"י מועמד (להלן: "שלב ראשון"), יתפרסמו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, פרטים מצומצמים שלך אשר יופיעו בסרטון התדמית בלבד.
  6. ככל שמועמד יהא מעוניין להגיש את מועמדותו למשרה שהצעת, יוכל המועמד להתקדם לשלב הבא בו ייחשפו בפניו פרטים נוספים על העסק ועל המשרה האפשרית אותה אתה מציע (להלן: "השלב השני"). 
  7. הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם חשיפת פרטים כאמור לעיל, כולם או חלקם באמצעות השירותים כאמור.
  8. ככל שפרטי המועמד יופנו אלייך (להלן: "מועמד מופנה") בתום השלב השני (להלן: "מועד ההפניה"), הנך מתחייב ליצור קשר עם אותו מועמד מופנה תוך 48 שעות ממועד ההפניה, בטלפון או במייל.
  9. עדכון סטטוס של מועמד. לכל מועמד אשר יופנה אלייך כחלק מהשירותים יוצמדו הסטטוסים הבאים לפי המתאים כמפורט להלן  - 'ממתין', 'התקבל', 'נדחה', 'בתהליך מיון', 'מעקב'. הנך האחראי הבלעדי לעדכון ה'סטטוסים' של כל מועמד אשר הופנה אלייך, וככל שלא תעדכן את הסטטוס בזמן הנדרש הנך מכיר בכך שיתבצעו שינויי סטטוס אוטומטיים על ידי החברה, לכך יש השפעה על יכולתו של המועמד להגיש את מועמדותו למעסיקים אחרים חוץ ממך. יובהר, כי לכל מועמד ישנה כמות הגשות מוגבלת למספר מסוים של מעסיקים פוטנציאליים, ההגבלה כאמור לעיל תעודכן ותגדיל את כמות ההגשות האפשרית של המועמד, והמועמד יוכל ליצור קשר עם עסקים אחרים נוספים מעבר למגבלה האמורה, זאת ככל שלאחר ההפניה אלייך לא תפנה למועמד ותעדכן את הסטטוס בהתאם.

לאחר פניה של מועמד אלייך, יעודכן הסטטוס של המועמד באופן אוטומטי לסטטוס הראשוני - 'הגיש מועמדות', מובהר כי בתום 48 שעות ממועד ההפניה, ישונה סטטוס המועמד אצלך לסטטוס - 'ממתין' באופן אוטומטי, וככל שעדיין לא תעדכן את הסטטוס במשך 24 שעות נוספות - תעודכן ההגבלה הקיימת על המועמד כאמור לעיל, כך שיוכל המועמד להגיש מועמדות לכמות גדולה יותר של מעסיקים פוטנציאלים. תשומת לבך, כי מעבר לשינוי סטטוס אוטומטי כאמור לעיל, יתבצע שינוי סטטוס אוטומטי נוסף אשר הינו מסטטוס 'בתהליך מיון' לסטטוס 'מעקב', זאת תוך 72 שעות מרגע עדכון סטטוס ל'בתהליך מיון' על ידך, ככל שלא תעדכן בזמן האם 'התקבל' או 'נדחה'.

 • מובהר, כי תהליך גיוסו של מועמד מופנה לעבודה אצלך, יהיה באחריותך בלבד ומול המועמד המופנה בלבד, בתהליך עצמאי שיתנהל בינך ובינו, ולא יהיה באחריותה ו/או מעורבותה של החברה. 
 1. מובהר, כי בגין כל מועמד מופנה תחויב בדמי השימוש אף אם לא יצרת קשר עם המועמד המופנה, הכל בהתאם לפרק 'דמי השימוש' המפורט בהמשך תנאי שימוש אלו.
 2. הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עצירת ו/או השלמת תהליך הגיוס עם המועמד המופנה, לרבות לעניין חיוב דמי שימוש בגינו, והחברה איננה אחראית לכך ואיננה אחראית לעמידתך בזמן הנדרש ליצירת קשר עם המועמד. 
 3. אתה מודע לכך, כי החברה איננה מתחייבת כי מועמד כלשהו יסכים להיות מועסק על ידיך, בין אם למשרה מסוימת ובין אם בכלל.
 4. אתה רשאי להגביל את כמות המועמדים המופנים אליך בכל שבוע למספר מועמדים אשר תבחר, זאת באמצעות שינוי ההגדרות בחשבון.
 • פרסום תוכן וכללי התנהגות
  1. אין לעשות באתר ו/או באפליקציה ובתוכנם שימוש אלא למטרות לשמן נועדו ולצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר, כי הנך רשאי להשתמש בשירותים אך ורק לצורך הצעת משרות ומציאת מועמדים, לקרוא ביקורות, וכן לפרסם ולשווק עצמך לפי שיקול דעתה של החברה. חל עליך איסור מוחלט לעשות שימוש בשירותים לכל צורך אחר, לרבות קידום, שיווק ופרסום של עסקים ו/או גופים מסחריים ו/או אנשים פרטיים אחרים.
  2. חל איסור מוחלט להעלות, לרבות בעת פרסום חומר שיווקי, לאתר ו/או לאפליקציה, תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי, גזענות, עידוד דבר עברה, פגיעה בחברה, תוכן בלתי רלוונטי, לשון הרע, פגיעה בשם טוב. מובהר, כי הפירוט לעיל הינו לשם דוגמא בלבד ואינו מכיל את כל סוגי ההתנהגות האסורה בעת שימוש בשירותים. האחריות על כל תוכן שמשתמש מעלה לאתר ו/או לאפליקציה ועל כל התוצאות בקשר לכך מוטלים על המשתמש באופן בלעדי. 
  3. חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש באתר ו/או באפליקציה למטרה בלתי חוקית או פוגענית אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל ו/או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתם התקינה של האתר ו/או של האפליקציה בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי ו/או טכנולוגיה פוגענית כלשהי.
  4. חל איסור מוחלט להתחזות לאחר, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה, למסור ביודעין תיאור לא מדויק, שיקרי, מטעה או מסולף, לרבות הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי, הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר אשר עשוי לפגוע בחברה ו/או במשתמשים בשירותים.
  5. החברה תהא רשאית לסיים מידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש, לרבות חסימה מהעלאת תכנים ו/או תגובות באתר ו/או באפליקציה בעתיד.
  6. פרסום תוכן שיווקי
 1. מובהר כי תוכן שיווקי אשר תוכל להעלות לאתר ו/או לאפליקציה יהיו אך ורק התכנים הבאים: סרטון תדמית על העסק, סרטון תדמית על המשרה, סרטון המלצה על העסק/משרה.
 2. הנך האחראי הבלעדי לכל התוכן והמידע המועלה במסגרת התוכן השיווקי אותו תבקש להעלות לאתר ו/או לאפליקציה, וכי החברה איננה אחראית כלל לתוכן כאמור.
 3. הנך האחראי הבלעדי לקבל את כל הרישיונות הנדרשים מצדדי ג', ככל שאלו נדרשים לעשות שימוש בקניין הרוחני שלהם אשר יופיע, ככל שיופיע, בתוכן שיווקי כאמור, מובהר שלעניין זה הנך מצהיר ומאשר שקראת את פרק קניין רוחני לתנאי שימוש אלו והנך מסכים באופן מפורש לאמור לעיל ולאמור בפרק הקניין הרוחני.
 4. הנך האחראי הבלעדי לקבל את כל האישורים הנדרשים על פי דיני הפרטיות המתאימים בארץ ובעולם, בכל הקשור לתוכן השיווקי אותו אתה מעוניין לפרסם באמצעות השירותים, והנך אחראי למימוש כל זכות המוקנית על פי דין לאנשים פרטיים בהתאם לדיני הפרטיות, לרבות ככל שנדרש להסרת מידע פרטי שלהם מתוכן שיווקי כאמור, ומובהר כי אין האמור גורע מזכותה המוחלטת של החברה לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות שלה.
 5. ככל שתהיה מעוניין בפרסום תכן שיווקי כאמור, הנך נדרש לקרוא בשנית את הוראות תנאי שימוש אלו, והנך נותן בזאת אישור לחברה לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את התוכן אותו הנך מעוניין לפרסם.
 6. אין החברה מחויבת לפרסם כל תוכן שיווקי כאמור. פרסום כאמור יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, כפי שהיא תמצא לנכון, והנך מצהיר בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם אי פרסום כאמור.
 • תשלומים
  1. השימוש בשירותים באמצעות חשבון, כרוך בתשלום מסוג שונה ובתעריף שונה, שיקבע על פי שיקול דעתה של החברה, ויאושר ע"י המשתמש במסגרת טופס הרשמה מקוון לחשבון.
  2. משתמש המעוניין ליצור חשבון כאמור ישלם תמורה המורכבת מ-2 רכיבי תשלום כמפורט להלן (להלן: "התמורה"):
 1. דמי שימוש קבועים. המשתמש ישלם לחברה דמי שימוש חודשיים קבועים, אשר ייגבו מראש מדי חודש בחודשו, בהתאם לתעריף אותו תקבע החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אשר יפורסם בעת ההרשמה לחשבון (להלן: "דמי השימוש"). 

מובהר, כי דמי השימוש ישולמו גם במצב בו הוגבלו כמות ההפניות החודשיות (מוגדר להלן) על ידי המשתמש ל-0.

 1. תשלום בגין הפניות. בנוסף לדמי השימוש, עבור כל מועמד אשר יופנה אל המשתמש דרך השירותים, המשתמש ישלם לחברה תשלום בהתאם לתעריף אותו תקבע החברה, על פי לשיקול דעתה הבלעדי, אשר יפורסם בעת ההרשמה לחשבון.
 1. יודגש כי החברה לא תגבה סכום כלשהו כדמי ביטול. אם בוטל חשבון במהלך החודש שעבורו שולמו דמי השימוש, יינתן למשתמש החזר יחסי בלבד של דמי השימוש, בתוך 14 ימים מיום מסירת הודעת הביטול, וזאת בעבור התקופה שממועד הביטול ועד לסוף החודש עבורו שולמו דמי השימוש. 
 2. מובהר, כי לא יינתן החזר כספי בגין התקופה בה נעשה שימוש בשירותים אשר קדמה למועד ביטול חשבון.
 3. סליקת אשראי. כל התשלומים של דמי השימוש, ישולמו לחברה באמצעות כרטיס אשראי של המשתמש, בו יתבצע החיוב בהתאם לחשבון שבחר כאמור לעיל. החיוב ייעשה על ידי חברת הסליקה Payplus (פיי פלוס)  בע"מ (להלן: "חברת הסליקה"), ויהא באחריותה ואחריות המשתמש בלבד. על המשתמש לקרוא ולהסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברת הסליקה בטרם הזנת פרטי כרטיס האשראי . החברה רשאית לשנות את חברת הסליקה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. מובהר, כי החברה תהא רשאית לעדכן את התמורה, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, זאת באמצעות הודעה מראש ובכתב למשתמש 14 יום מראש, וככל שהמשתמש לא יהא מעוניין בכך, למען הסר ספק, נשמרת זכותו של המשתמש לבטל את החשבון כאמור.
 • ביטול חשבון ע"י המשתמש
   1. בכל זמן נתון, תוכל לבטל את החשבון שלך באמצעות יצירת קשר עם החברה באמצעות לחצן יצירת קשר באתר, ומובהר כי לאחר ביטול החשבון, פרטי המשתמש שלך יימחקו או ישמרו לתקופה מוגבלת בהתאם לבחירתך, בהתאם לחוק, ובכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות.
   2. מובהר, כי במידה ובמועד ביטול החשבון, יהיו עדיין בחשבונך מועמדים מופנים, תחויב בגינם והחשבון יבוטל רק לאחר התשלום המלא של דמי השימוש בגינם. באחריותך הבלעדית לבטל משרות פנויות פתוחות על מנת שלא תחויב בדמי שימוש עבור מועמדים מופנים נוספים.
 • אי אפליה

הנך מצהיר ומתחייב, כי כל המשרות המתפרסמות באתר ו/או באפליקציה על ידך, מיועדות לגברים ולנשים בכל גיל (מעל גיל 18 כאמור), וללא כל קשר למעמדם האישי, נטייתם המינית, היותן בהריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ גופית, היותם הורים, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו. בהתאם, הנך מתחייב לפרסם משרות בנוסח שוויוני ולא מפלה, כמתחייב בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988.

 • העדר יחסי עובד מעביד

מובהר, כי כל הסכם שהוא אשר ייחתם בינך ומי מבין המועמדים אשר משתמשים בשירותים, יהיו אך ורק בינך לבין המועמד והחברה לא תהיה כל צד בעסקה שכזו, ובוודאי שלא תחשב כמעסיקה בפועל ו/או כמקבלת שירותים ממך ו/או כמי שמספקת לך שירותי כוח אדם בכל צורה שהיא. למען הסר ספק, אין ולא יהיו בין החברה לבין משתמש בשירותים יחסי עובד-מעביד.

 • קניין רוחני
   1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או באפליקציה, לרבות עיצובם, היישומים בהם, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב, הם אינם מועברים למשתמש על פי תנאי שימוש אלו, והם שייכים לחברה, באופן בלעדי.
   2. שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
   3. מובהר כי תכנים אשר יפורסמו על ידך באתר ו/או באפליקציה מתפרסמים על ידי רישיון שימוש בהם שניתן על ידיך לחברה. 
   4. כל זכויות היוצרים, בין אם רשומים או לא, וכן כל הפטנטים, ידע, הסודות המסחריים, סימנים מסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע המתפרסם באתר ו/או באפליקציה ו/או לרבות חומרי הדרכה ו/או חומרי עזר כלשהו אשר יגיעו לידי המשתמש מהחברה, לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים לחברה (או שהוענקה לחברה זכות שימוש בהם ו/או לפרסם אותם באתר ו/או באפליקציה) ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא רשות החברה מראש ובכתב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי החברה כמקנים רישיון או זכות מכל סוג שהוא בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.
   5. אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או האפליקציה ו/או בפריטי המידע שבהם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה. 
   6. הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר העלית לאתר ו/או לאפליקציה (או בעל רישיון מתאים לכך) וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס”ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ”ה-1965 ו/או כל חוק אחר, וכן לגבי כל תוכן שתעלה לאתר, הנך מקנה לחברה רישיון כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לפרסמו, להסתמך עליו, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, למכור (לרבות באמצעות מתן רישיון למספר בלתי מוגבל של צדדי ג’), למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל דרך שהחברה תמצא לנכון.
 • תוכן השירותים והגבלת אחריות
   1. השירותים, ובכלל זה תוכנם ו/או כל קישור לאתר אחר המופיע בהם (ככל שמופיע כזה), ניתן לשימוש כמות שהוא ("As Is"), ומובהר, כי השימוש בשירותים עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לסוג התוכן הנתון לשינוי בכל עת ע"י החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
   2. התוכן המוצג באתר ו/או באפליקציה נאסף ממקורות רבים. החברה עושה כל שביכולתה לספק מידע מקצועי, שלם ומדויק. עם זאת, אין לחברה שליטה על מקורות המידע והתוכן (לרבות אך מבלי לגרוע למידע המסחרי), ולפיכך החברה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע ולתוכן המתפרסמים באתר ו/או באפליקציה ו/או ערבה לטיבם ו/או לנכונותם ו/או לתקפותם ו/או לשלמותם ו/או לדיוקם ו/או להתאמתם לכל מטרה שהיא.
   3. פרטים כלשהם של מועמדים באתר ו/או באפליקציה אשר עוברים לעיונך, אינם מהווים המלצה או הבעת עמדה של החברה לגבי נכונות הפרטים ו/או כשירותו (המקצועית ו/או האישית ו/או הבינאישית וכדומה) של מועד למשרה מוצעת.
   4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מסכים בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה בגין העסקתו או אי העסקתו של מועמד אצלך, ובגין תנאי העסקה, ככל שיהיו. החברה איננה אחראית לאי התאמה כלשהי בין מועמד למשרה ו/או לעסק, מידע שמועבר אל מעסיק פוטנציאלי הינו מטעם המועמד בלבד, ולפיכך אין החברה אחראית על מידע זה.
 • מובהר, כי השירותים אינם מהווים עצה, המלצה, ייעוץ, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה בתחום הרלוונטי, ככל שנדרש. תוכן השירותים אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות משפטיות, מסחריות, אישיות ו/או אחרות מצד המשתמש. כל פעולה שנעשית על-ידי המשתמש בהתבסס על תוכן כאמור נעשית על פי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו של המשתמש בלבד.
   1. אנו שואפים לספק למשתמש את המידע המוצג באתר ואת השירות באמצעותו, ללא הפרעות כלשהן, אך ייתכן ויחולו תקלות והפרעות שונות מצד ג' או אחרים, או הפרעות בזמינות השירותים, בין היתר עקב שיקולים טכניים ותחזוקה, ובהתאם לכך איננו מתחייבים כי השירותים יהיו זמינים לך בכל עת, על כן, לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל אי היכולת לצפות בתוכן השירותים ו/או להשתמש בהם.
   2. קישורים חיצוניים לאתר (ככל שישנם), אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית של המשתמש בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש בשירותים.
   3. התכנים המוצעים באתר ו/או באפליקציה הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או שלך, לפי המתאים, ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתנאי שימוש אלו.
   4. בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה, אחריות כלשהי לנזק מכל סוג ומין, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או באפליקציה, במידת שביעות רצון המשתמש בהם ו/או בשימוש שיעשה המשתמש וכי שימוש כאמור הינו באחריות המשתמש בלבד.
 • הפרת התנאי השימוש והפסקת השירותים
  1. הפרה של איזה מבין התנאים של תנאי השימוש, תביא לכך שהרשאתך להשתמש בשירותים תבוטל באופן אוטומטי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הגישה של כל משתמש לאתר בכל עת, עם או בלי סיבה. 
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לך להשתמש בשירותים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, זאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. אם מסרת במתכוון פרטי משתמש שגויים/כוזבים/מטעים;
 2. אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים או מועמדים;
 3. אם השתמשת בשירותים לביצוע או לנסות לבצע, מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 4. אם יש לך חוב כספי לחברה ו/או למי מטעמה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד לתשלומו; 
 5. אם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש.
 1. החברה שומרת את הזכות להפסיק את השירותים או לשנות את השירותים, בכל דרך שתבחר החברה, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת.
 • שיפוי ופטור מאחריות

הנך מסכים ומתחייב בזאת להגן על החברה, לפטור אותה מאחריות ולשפות באופן מלא את החברה, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד, שכר מומחים והוצאות משפט סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי השימוש על ידיך ו/או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, על ידיך ו/או ע"י מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.

 • שינוי תנאי השימוש
   1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי התקשורת השונים של החברה.
   2. הנך מאשר ומסכים כי החברה רשאית לתקן ו/או לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם, וכאשר הנך ממשיך להשתמש בשירותים לאחר שהחברה ביצעה כל תיקון ו/או שינוי כאמור, הנך מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש המעודכנים.
   3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מתחייב לעיין מפעם לפעם בתנאי השימוש ולהתעדכן בשינויים בהם, ובמיוחד לפני כל שימוש, והנך מנוע מכל דרישה ו/או טענה כי לא התעדכנת בשינויים כאמור. עליך לשים לב לתאריך העדכון האחרון לתנאי שימוש אלו, כמופיע מטה.
 • שירות לקוחות
   1. במידה ויש לך שאלות לגבי השירותים, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות לחצן יצירת קשר אשר מופיע באתר או באמצעות יצירת קשר בטלפון מס' 055-306-0155 .
   2. החברה תשתדל לספק לך מענה תוך יום עסקים מרגע יצירת הקשר.
 • דין ושיפוט
  1. בעת שאתה עושה שימוש בשירותים ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת, הנך נותן בזאת את הסכמתך כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדית של החוק הישראלי, בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
  2. אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך (להלן: "הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

אנו מקווים כי תמצא את השימוש בשירותים יעיל ונוח.
בכבוד רב ובהצלחה!
החברה

 

תאריך עדכון אחרון של תנאי השימוש: 09.02.2022